โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม – 97 หมู่ 7 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา