ข้อมูลนักเรียน – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

ข้อมูลนักเรียน

สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวน น.ร.
ชาย
หญิง
รวม
จำนวน น.ร.
ชาย
หญิง
รวม
จำนวน น.ร.
ชาย
หญิง
รวม
ม.1/1
23
16
39
ม.2/1
9
25
34
ม.3/1
9
25
34
ม.1/2
29
10
39
ม.2/2
22
12
34
ม.3/2
22
10
32
ม.1/3
28
10
38
ม.2/3
22
11
33
ม.3/3
18
13
31
รวม
80
36
116
รวม
53
48
101
รวม
49
48
97
รวมนักเรียนช่วงชั้นที่ 3(ม.1 – ม.3)
ชาย 182คน
หญิง 132 คน
รวม 314 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวน น.ร.
ชาย
หญิง
รวม
จำนวน น.ร.
ชาย
หญิง
รวม
จำนวน น.ร.
ชาย
หญิง
รวม
ม.4/1
5
16
21
ม.5/1
4
14
18
ม.6/1
2
8
10
ม.4/2
15
11
26
ม.5/2
13
9
22
ม.6/2
8
7
15
รวม
20
27
47
รวม
17
23
40
รวม
10
15
25
รวมนักเรียนช่วงชั้นที่ 4(ม.4 – ม.6)
ชาย 47 คน
หญิง 65 คน
รวม 112 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด
ชาย 229คน
หญิง 197คน
รวม 426 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ใส่ความเห็น