ข้อมูลพื้นฐาน – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ     โรงเรียน โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

ที่ตั้ง  เลขที่ 97  หมู่ 7 ตำบลวังเย็น   อำเภอแปลงยาว   จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์  24190  โทรศัพท์  0-3858-9123  โทรสาร 0-3858-9123

E-mail   Plaengyaoshool@hotmail.com

Website   http://www.pyp.ac.th

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้ัอที่ 50 ไร่ มีเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ได้แก่ ตำบลวังเย็น ตำบลแปลงยาว และตำบลหัวสำโรง   อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

                    ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
                    อำเภอแปลงยาว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากจังหวัดฉะเชิงทรา ระยะทาง 35 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 110 กิโลเมตร มีพื้นที่ 148,269 ไร่ แบ่งออกเป็น 4 ตำบล 48 หมู่บ้าน คือ ตำบลวังเย็น จำนวน 11 หมู่บ้าน  ตำบลหัวสำโรง จำนวน 12 หมู่บ้าน ตำบลหนองไม้แก่น จำนวน 12 หมู่บ้าน ตำบลแปลงยาว จำนวน 13 หมู่บ้าน มีการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 รูปแบบ คือ เทศบาลตำบล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลแปลงยาว เทศบาลตำบลหัวสำโรง เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลวังเย็น และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น

                      ที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอแปลงยาว
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น และอำเภอพนมสารคาม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสนามชัยเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอเกาะจันทร์ (จังหวัดชลบุรี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพนัสนิคม (จังหวัดชลบุรี) อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางคล้า

                      ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูง  ลักษณะเป็นลอนลูกฟูกสูงๆ ต่ำๆ ส่วนทางทิศตะวันตกและทางตอนล่างเป็นที่ราบลุ่ม

                       ศาสนา
นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแปลงยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลตำบลวังเย็น ซึ่งบริเวณนี้เรียกว่า หมู่บ้านทุ่งสะเดา เดิมเป็นป่ามีต้นสะเดาขึ้นอยู่มาก ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ ส่วนมากมาจากหมู่บ้านในตำบลวังเย็น ตำบลแปลงยาว หมู่บ้านหนองแบน อำเภอบ้านโพธิ์ ประชาชนในหมุ่บ้านใกล้เคียงเริ่มเข้าไปปลูกที่อยู่อาศัยทำมาหากิน

ใส่ความเห็น