ประวัติโรงเรียน – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

ประวัติโรงเรียน

Logo

อักษรย่อโรงเรียน : ป.พ.
สีประจำโรงเรียน : คราม – แสด

ต้นสะเดา
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นสะเดา

     โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง ประเภทไป- กลับ ตั้งอยู่ที่ 97 หมู่ 7 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนหนองแหนวิทยา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักเรียน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 รับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 75 คน  โดยอาศัยอาคาร สภาตำบลวังเย็น ตั้งอยู่ที่หมู่ 7  เป็นสถานที่เรียนครั้งแรกและครูประจำ 2 คน คือ   นายกฤษฎา อยู่เป็นสุข  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา ทำหน้าที่หัวหน้าสาขา และ นางสาวพัชราภรณ์ จุลมณฑล อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนหนองแหนวิทยามาช่วยราชการ

                  ปีการศึกษา 2535 ย้ายสถานที่เรียนจากอาคารสภาตำบลวังเย็น มาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในบริเวณ ที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน บนที่ดินจำนวน 50 ไร่ โดยใช้เงินบริจาคจาก นายกฤษฏา อยู่เป็นสุข คณะครูและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา   ส่วนที่ดินของโรงเรียนได้รับบริจาคจากชาวบ้าน ที่ถือสิทธิทำกินจำนวน 6 ราย ดังนี้

1. นายทอง รอดภิรมย์
2. นางเช้า มนตร์กสิสูตร
3. นายจง สารักษ์
4. นางจวง พูลสวัสดิ์
5. นายนนท์ เสงี่ยมจิตต์
6. นางกุ่ย แดนไทยแท้

                  โดยได้รับความร่วมมือจากนายสวัสดิ์ เมรสนัด อดีตกำนันตำบลวังเย็น นายสงวน โฉมศรี อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลวังเย็น นายหวล นิลสวัสดิ์ และ นายบุญรอด เจ็งศิริ เป็นผู้รวบรวมที่ดินและขออนุญาต ใช้ที่ดินจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา และดำเนินการรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จำนวน 82 คน รวมทั้งสิ้น 157 คน ครูประจำการ 2 คน และครูช่วยสอนจาก โรงเรียนหนองแหนวิทยา จำนวน 3 คน

                  เนื่องจากพื้นที่เดิมของโรงเรียนเป็นที่ราบลุ่ม ในฤดูฝนน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง พื้นที่ทั้งหมดของ โรงเรียนจมอยู่ใต้น้ำ โรงเรียนจึงได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับสภาตำบลวังเย็น และสำนักงานโยธาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ พื้นที่ 15 ไร่และนำดินทีได้จากการขุดสระน้ำมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยในเดือนมกราคม 2536 และโรงเรียน ได้รับอนุญาจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536 โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ”

 

     เริ่มก่อตั้งโรงเรียน    
     
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
     
 ปัจจุบัน    
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
   

 

ใส่ความเห็น