คณะผู้บริหาร – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

คณะผู้บริหาร

ผ.อ.สุธี ปั้นบัว
นายสุธี ปั้นบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
รองนายอภัย โคตะมะ
นายอภัย โคตะมะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
นายประจักษ์ พุทธเจริญนายประจักษ์ พุทธเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
นางชวนพิศ พงษ์รอดนางชวนพิศ พงษ์รอด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางอังคณา นาเจริญนางอังคณา นาเจริญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางพัลยมน เลามาสุวพันธนางนฤมล พงศโรจน์
หัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา

ใส่ความเห็น