กลุ่มงานงบประมาณ – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

กลุ่มงานงบประมาณ

นายประจักษ์ พุทธเจริญ

 นายประจักษ์ พุทธเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

ใส่ความเห็น