กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูศิวภรณ์ โสภา 
นางสาวศิวภรณ์ โสภา 
ครู คศ.2 
(แนะแนว) 

ครูอัศวิน   สุริยภิญโญพงศ์ 
นายอัศวิน สุริยภิญโญพงศ์ 
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 
( รักษาดินแดน ) 


นายชัชวาลย์  บุญสง 
ครู คศ.1 
( ลูกเสือ-เนตรนารี) 

ครูอังคณา  นาเจริญ 
นางอังคณา นาเจริญ 
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 
( อาสายุว ) 

ใส่ความเห็น