กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูสมุทร   สุวรรณบุตร นายสมุทร สุวรรณบุตร 
ครู คศ.2 
( คอมพิวเตอร์ )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ครูชวนพิศ พงษ์รอด 
นางชวนพิศ พงษ์รอด 
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 
( คหกรรม ) 


ครูอัศวิน   สุริยภิญโญพงศ์ 
นายอัศวิน สุริยภิญโญพงศ์ 
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 
( อุตสาหกรรม ) 


ครูธานินทร์   อุ่นเรือน 
นายธานินทร์ อุ่นเรือน 
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 
( เกษตร ) 


ครูวัชรี พุทธเจริญ 
นางวัชรี พุทธเจริญ 
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 
( ธุรกิจ ) 

นางสาวสิริพร  พูลสวัสดิ์
ครู คศ.1
(คอมพิวเตอร์)

ใส่ความเห็น