กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูนพรัตน์   แก้วสุทะ
นางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะ 
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 


ครูประจักษ์    พุทธเจริญ 
นายประจักษ์ พุทธเจริญ 
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 

ครูวรัญญา   เนียนทศาสตร์ นางวรัญญา เนียนทะศาสตร์ 
ครู คศ.2 ชำนาญการ 

ใส่ความเห็น