กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูชัชวาลย์ บุญสงค์
นายชัชวาลย์ บุญสงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูหญิง

นางสาวจิราภรณ์   แน่นอุดร
ครู คศ.1

 

ครูหญิง

นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์แสง
ครูผู้ช่วย

 

ใส่ความเห็น