กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูภรณ์พรรณษา บุญเพชร
นางสาวภรณ์พรรษา บุญเพชร 
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 


ครูนฤมล พงศโรจน์
นางนฤมล พงศโรจน์ 
ครู คศ.2 ชำนาญการ 

ครูนิภาวรรณ ลำเจียกเทศ 
นางสาวนิภาวรรณ ลำเจียกเทศ 
ครู คศ.1

ใส่ความเห็น