กลุ่มสาระภาษาไทย – โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูมนัสนันท์ เบ็ญพาดนางสาวมนัสนันท์ เบ็ญพาด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูอภัย โคตะมะ นายอภัย โคตะมะ 
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 

 

นางสาวธัญญาภรณ์  ศิริเทศ
ครู คศ.1

ใส่ความเห็น