อาเซียน (ASEAN)
   สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,670 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นลำดับที่ 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี อาเซียนมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

------------------------------------------------------------------------
กฎบัตรอาเชียน (ASEAN Charter)
ASEAN Charter
วัตถุประสงค์ของกฎบัตรฯ คือ ทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเคารพกติกา.... อ่านต่อ
กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ.... อ่านต่อ
ประชาคมอาเซียน 2015
ความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
ความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย
ความสัมพันธ์อาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี
ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป       ------------------------------------------------------------------------
       ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ คือ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย ( 5 ประเทศแรกนี้ เป็นกลุ่มประเทศสมาชิกที่ก่อตั้งสมาคมอาเซียน) ต่อมาได้รับ สมาชิกใหม่เพิ่มอีก 5 ประเทศ คือ บรูไน เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาเป็นประเทศสมาชิกล่าสุด.....
อาเซียน
       นอกจากตำแหน่งที่ตั้งอย่างเดียวที่สมาชิกอาเซียนมีเหมือนกันคือ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกนั้นถือว่าอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศที่มีทั้งระบอบประชาธิปไตย, ระบอบคอมมิวนิสต์, ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือเรื่องเผ่าพันธ์ เชื้อชาติ ก็ต่างกันมากมาย รวมถึงศาสนาก็แตกต่าง ไล่ตั้งแต่ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู ลัทธิขงจื๊อ ความแตกต่างเหล่านี้จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะเรียนรู้ หรือทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ