ความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย ( ASEAN - Australia)
       ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ประเทศ คู่เจรจากับอาเซียนในปี 2517 และดำเนินความสัมพันธ์กันอย่างราบรื่น มีการปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญของความร่วมมือในสาขาต่างๆ ไปตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจและความจำเป็นอื่นๆ ที่ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์อาเซียน โดยเฉพาะการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ด้านการเมืองและความมั่นคง อาเซียนและออสเตรเลียได้ร่วมลงนาม ASEAN-Australia Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism เมื่อปี 2547 และได้ภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรีและ ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation: TAC) เมื่อเดือนธันวาคม 2548 นอกจากนี้ออสเตรเลีย มีบทบาทในกรอบ ASEAN Regional Forum (ARF) อย่างแข็งขันและให้ความสำคัญกับสถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะเรื่อง การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย์
Australia
ด้านเศรษฐกิจ
       อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้ร่วมลงนามความตกลง เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ASEANAustralia- New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) เมื่อวันที่ 27 ภุมภาพันธ์ 2552 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ความตกลง AANZFTA มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 สำหรับประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย สหภาพพม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม โดยประเทศไทยได้แจ้งถึงความพร้อมในการบังคับใช้ ความตกลงต่อประเทศภาคี ซึ่งทำให้ความตกลง AANZFTA มีผลบังคับใช้สำหรับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

ด้านความร่วมมือด้านการพัฒนา
       ภายใต้ ASEAN-Australia Development Cooperation Program (AADCP) ระยะที่ 2 ระหว่างปี 2552-2558 ออสเตรเลีย จะให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนากับอาเซียนเป็นมูลค่าประมาณ 57 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยจะเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถ การวิจัย และให้คำแนะนำเชิงนโยบาย รวมถึงการสนับสนุนกลไก ระดับภูมิภาคเพื่อการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อจัดตั้งประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์ อาเซียน-ออสเตรเลีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนกรกฎาคม 2552 มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันให้อาเซียนและออสเตรเลีย ร่วมลงนามเอกสารสำคัญ 3 ฉบับ ได้แก่
1. Joint Declaration on ASEAN-Australia Comprehensive Partnership (2550)
2. ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement และ
3. ASEAN-Australia Development Cooperation Program (AADCPII)

       ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ที่กรุงฮานอย เวียดนาม อาเซียน และออสเตรเลียเห็นพ้องให้เพิ่มความร่วมมือด้านการพัฒนาและ การรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยเฉพาะด้านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การลดช่องว่าง การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการภัยพิบัติ และ การส่งเสริมการติดต่อระหว่างประชาชน นอกจากนี้ไทยได้เสนอให้ ออสเตรเลียเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงใน ภูมิภาค โดยเน้นในเรื่องเทคโนโลยีสะอาด การจัดการระบบคมนาคมขนส่ง และการอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนเพื่อเพิ่มพูนและยกระดับ ความสัมพันธ์กับอาเซียน ออสเตรเลีย ได้เสนอให้มีการประชุมสุดยอด อาเซียน-ออสเตรเลียเป็นครั้งแรก ในปี 2553 ในช่วงเดียวกับการประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา       ------------------------------------------------------------------------