ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ( ASEAN – India )

อาเซียนกับอินเดียเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในปี 2535 ในลักษณะคู่เจรจาเฉพาะด้านและยกระดับขึ้นเป็นคู่เจรจาอย่างสมบูรณ์ เมื่อปี 2538 ต่อมาได้พัฒนาความสัมพันธ์สู่ระดับการประชุม สุดยอดครั้งแรก เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2545 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย เป็นความสัมพันธ์อย่างรอบด้านในฐานะหุ้นส่วน โดยมีเอกสารความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน-อินเดียเพื่อสันติภาพ ความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (ASEAN India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity)กำหนดแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับปัจจุบันอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการ ปี 2553-2558ทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งกองทุนอาเซียน-อินเดีย (ASEAN India Fund)เพื่อสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือดังกล่าว ด้านการเมืองและความมั่นคง อินเดียได้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิในเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งแต่ปี 2539โดยมีบทบาทในเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล และได้ภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อปี 2546 อีกทั้งได้รับรองแถลงการณ์ร่วมกับอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายในปีเดียวกัน นอกจากนั้นอินเดียยังได้เข้าเป็นสมาชิกของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกในปี 2548 ด้านเศรษฐกิจ อาเซียนและอินเดียได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านในปี 2546 ซึ่งครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้าบริการ การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจสาขาต่างๆ และได้บรรลุผลการเจรจาจัดทำความตกลงด้านการค้าสินค้าในเดือนสิงหาคม 2551 อาเซียน-อินเดียตั้งเป้าหมายที่จะขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 70 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2555จากมูลค่าการค้าเมื่อปี 2551-2552 ประมาณ 46.8 พันล้านดอนลาร์สหรัฐโดยอาเซียนเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านสังคมและการพัฒนา อินเดียให้ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาและลดช่องว่างในอาเซียน โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมภาษาอังกฤษและศูนย์ฝึกอบรมผู้ประกอบการในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพพม่า และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียนในสาขาที่อินเดียมีศักยภาพ เช่น ด้านวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการแพทย์และเภสัชกร โดยได้จัดตั้งกองทุนASEAN-India Science & Technology Fund ด้วยเงิน ตั้งต้น 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านไอที การตั้งกองทุน ASEANIndia Green Fund เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการส่งเสริมการปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคโดอินเดียออกเงินตั้งต้น 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์แผนโบราณ การให้ทุนการฝึกอบรมด้านอายุรเวชแก่บุคลากรของอาเซียน โครงการความร่วมมือด้านการผลิตยา นอกจากนั้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคประชาสังคมอาเซียนและอินเดียมี โครงการประจำปีเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนหลายกลุ่มทั้งนักศึกษา ผู้สื่อข่าว และนักการทูต อีกทั้งกำลังจะริเริ่มให้มีการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาด้วยในปี 2555 อาเซียนและอินเดียจะมีการประชุมสุดยอดเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 20 ปี ของความสัมพันธ์ในฐานะประเทศคู่เจรจาและครบรอบ 10 ปี ของการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย นอกจากนี้อินเดียแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน (ASEAN Connectivity) ทั้งการขยายทางหลวงสามฝ่ายไทย-พม่า-อินเดีย ไปยังลาว-กัมพูชา และการพัฒนา Mekong-IndiaEconomic Corridor อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาการเชื่อมโยงด้าน ไอทีของอาเซียน โดยเสนอจะให้ทุนการศึกษาด้านไอทีแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 100 ทุน เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554เป็นต้นไป
       ------------------------------------------------------------------------