ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม