ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา อยู่เป็นสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2536 -11 กุมภาพันธ์ 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายชาติชาย ฟักสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2544 - 24 เมษายน 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธี ปั้นบัว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 เมษายน 2548 - 30 กันยายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายพเยาว์ เกตานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2561 ถึง 11ตุลาคม 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพัฒน์ จริงจิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน