กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปารีญา ชาญยุทธนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุภาวดี แสนบัว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายอนันต์ จันทร์เขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4