กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวรัญญา เนียนทะศาสตร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวกิติยาภรณ์ ใหมคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายยศภัทร์ เพ็ชรขำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายธนพงษ์ โฉมสอาด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3