กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐพล พุ่มพวง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายธีรพงษ์ กันนุลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5