กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางชวนพิศ พงษ์รอด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอัศวิน สุริยภิญโญพงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายธานินทร์ อุ่นเรือน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3