กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภรณ์พรรษา บุญเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนฤมล พงศโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายเชาวลิตร เกิดพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกันติชา ทวิชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4