กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชัชวาย์ บุญสงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวลลิตา คำภูเวียง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวปภาวรินท์ ศิวรานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายวสุ สวัสดิสาระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวยุวดี แก้วอารีรัตน์สกุล