กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอำพล สกุลสัมพันธ์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางไสว สกุลสัมพันธ์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเกศรินทร์ หมื่นจำนงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายชัยณรงค์ มะหารักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางพรฤดี สุริยภิญโญพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวประภาภรณ์ อ้นภู้
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสมสุดา สีเหลือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4